Peer-O-Murshid Hazrat
Al-Haj Khwaja
Shaikh Muhammed Fazal
Hussain Shah
Madari Qadri Chisti
Al-Maroof Peer-E-Yazdani
(R.A.)